Privacyverklaring PROGRESS SPORTS vzw

 

Versie 10-5-2018

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens en organisatiegegevens die u meedeelt aan Progress Sports vzw in het kader van een lidmaatschap, een bestelling via onze webshop via www.Progresssports.com, de aanvraag van een offerte, deelname aan één van onze stages en/of activiteiten, depotwerking,…

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want ze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens en organisatiegegevens door ons verwerkt worden. Het doorgeven van uw persoonsgegevens en organisatiegegevens impliceert uw uitdrukkelijk en geïnformeerd akkoord met de verwerking van deze gegevens en bijgevolg ook uw volledige kennis van deze Privacyverklaring. We raden u aan om een kopij van deze privacyverklaring te bewaren of af te drukken om op een later moment nog eens te consulteren.

Artikel 1: Inleiding

1.1. Progress Sports vzw met zetel Den Akker 5, 2440 Geel, ingeschreven bij de KBO met nummer 0828.071.281, hiernavolgend ‘Progress Sports’, ‘wij’ genoemd, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en organisatiegegevens die aan ons doorgegeven worden, zowel op analoge wijze als op digitale wijze. Uw gegevens zullen verwerkt worden conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Wet van 13 juni 2005 op de elektronische communicatie. De website www.progresssports.com bevat links naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Hou er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in deze privacyverklaring niet van toepassing zijn op de informatie verzameld op andere websites. Door aan Progress Sports persoonsgegevens en organisatiegegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Progress Sports deze gegevens verzamelt, verwerkt en beheert zoals hieronder beschreven.

Progress Sports hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- gegevens. …NAAM VZW… houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en re- gelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Artikel 2: Persoonsgegevens en organisatiegegevens

2.1. De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, zijn voornamelijk naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en in sommige gevallen rekeningnummer, bedrijfsnaam, leeftijd en dit in het kader van een lidmaatschap, een bestelling via onze webshop via onze website, de aanvraag van een offerte, indienen van een foto, deelname aan één van onze stages en/of activiteiten, toegang tot het depot,…

2.2. Daarnaast zijn er ook gegevens die automatische verzameld worden aan de hand van cookies: zie artikel 3 voor de Cookie Policy.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Artikel 3: Cookie Policy

3.1. Gebruik van Cookies: een cookie is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt vanop de website van  Progress Sports en dat bewaard wordt op de harde schijf van uw computer. Zodoende kunnen wij uw voorkeuren onthouden bij het bezoeken van onze website. De informatie die middels deze cookies bewaard wordt, kan uitsluitend worden uitgelezen door Progress Sports. Onze websites maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologie om uw voorkeuren te onderscheiden van deze van andere bezoekers op onze websites. Dit laat ons toe om u een betere ervaring te garanderen bij het bezoeken van onze website en om deze tegelijkertijd te verbeteren. Cookies en andere gelijkaardige technologieën staan ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website identificeren. Cookies maken het ons mogelijk de werking van de website te verbeteren, om inzicht te krijgen in de interesses van onze gebruikers en om de doeltreffendheid van de Content (software, producten, diensten en informatie) van de website te meten. We zijn verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruiken, bewaren en uitlezen van cookies en vergelijkbare technologieën op uw computer of mobiel apparaat. Deze privacyverklaring informeert u op een duidelijke en volledige wijze over de Cookies die wij gebruiken en hun functie. Gelieve de privacyverklaring goed door te nemen voor informatie over de wijze van verwerking van persoonsgegevens en organisatiegegevens op de website. Voor het gebruik van niet-functionele cookies hebben wij uw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige, geïnformeerde en voorafgaande toestemming nodig. U mag uw voorkeur uitdrukken door op de overeenkomstige knop te drukken. U kunt uw toestemming nadien te allen tijde opnieuw intrekken.

3.2. Soorten Cookies: de wet maakt een verschil tussen functionele en technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Functionele en technisch noodzakelijke cookies zijn cookies die de goede werking van de website verzekeren (bijv. cookies voor login en registratie, taalvoorkeuren). Niet-functionele cookies zijn cookies die kunnen worden geplaatst voor statistische doeleinden, social targeting.

3.3. Uw toestemming: bij uw eerste bezoek aan de websites informeren wij u over het gebruik van cookies door middel van een pop-up boodschap. Het aanvinken/aanklikken van kennisname betekent uw toestemming. Voor het gebruik van functionele en technisch noodzakelijke cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming niet nodig. Nochtans kunt u nadien steeds verkiezen om deze cookies uit te schakelen.

3.4. Welke cookies worden op de Website gebruikt?

 1. Functionele cookies
 2. Niet-Functionele cookies

 

Artikel 4: Doel van de verwerking van de gegevens

4.1. Algemene doeleinden: de persoonsgegevens en de bedrijfsgegevens worden verwerkt om volgende redenen:

+ om u als lid op de hoogte te houden van onze activiteiten,

+ statistisch onderzoek te doen met het oog op het verbeteren van onze diensten, aanpassen van ons beleid, zicht te hebben op wie onze leden en bezoekers van onze activiteiten zijn,…,

+ u informatie te geven over toekomstige activiteiten of toekomstige dienstverlening die u mogelijk zou kunnen interesseren,

+ de winnaar van de wedstrijden te verwittigen en een attentie te bezorgen, + uw aankopen te bezorgen.

+ noodzakelijkheid voor activiteiten tot een goed einde te brengen (vitaal belang)

+ om uw inschrijving volledig af te ronden en u op de hoogte te brengen van de start, wijzigingen en belangrijke informatie van deze activiteiten

+ om terugstortingen te doen bij afmeldingen e.d.

+ Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

 

4.2. Doorgifte aan derden:

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. •

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de be- veiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk)toe- stemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Wij gaan ervan uit dat de ouders of voogd de inschrijving verzorgt van de minderjarige en automatisch met het inschrijven op onze activiteiten de toestemming geeft om deze gegevens te verwerken.

 

 

 

 

 

Artikel 5: Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Progress Sports bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Online: tot 31 december van het jaar dat u ingeschreven bent voor 1 van onze activiteiten

Niet online: tot 31 december, 5 jaar na inschrijving op één van onze activiteten of bestelling in onze webshop.

 

Artikel 6: Uw rechten als betrokkene

6.1. Recht van toegang en inzage: U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

6.2. Recht van verbetering en verwijdering: U bent vrij om uw persoonsgegevens en organisatiegegevens al dan niet mee te delen aan Progress Sports. Daarnaast hebt u steeds het recht om Progress Sports te verzoeken uw persoonsgegevens en organisatiegegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoons- en organisatie gegevens, bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn.

6.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en organisatiegegevens, indien u meent dat daartoe ernstige en rechtmatige redenen toe zouden bestaan. U kunt zich niet verzetten tegen de verwerking van uw persoons- en organisatie gegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de nakoming door Progress Sports van haar contractuele verplichtingen.

6.4. Uitoefening van rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door Progress Sports te contacteren per mail op info@progresssports.com of per brief op het bovenstaand adres.

Teneinde de vertrouwelijkheid van uw gegevens te vrijwaren, houden wij eraan om uw identiteit te verifiëren bij het uitoefenen van uw rechten.

 

Artikel 7: Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de websites van uw computer, IP-adres, uw identificatiegegevens, de vertrouwelijkheid ervan, …

7.2. In geen geval kan Progress Sports aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1. Deze Privacyverklaring wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving die exclusief van toepassing is op ieder mogelijk geschil.

8.2. De hoven en rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van Progress Sports zijn exclusief bevoegd voor ieder geschil dat zou rijzen uit de interpretatie of toepassing van deze Privacyverklaring.

 

Artikel 9: Goedkeuring

Door het gebruik van de website, door het aanvragen van offertes, door het deelnemen aan de activiteiten, door het bezoek aan het onroerenderfgoeddepot, door uw lidmaatschap, door een bestelling via onze webshop en door deelname aan een stage verklaart u zich akkoord met de overeenkomstige bepalingen van de huidige privacywetgeving en gaat u akkoord met de verzameling en verwerking door Progress Sports van uw persoonsgegevens en organisatiegegevens in deze privacyverklaring.

 

Artikel 10: Beveiliging

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om per- soonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens …NAAM VZW… van uw gegevens kennis kunnen ne- men, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als

daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij

fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

 

Artikel 11: Contact

Wie vragen heeft over deze privacyverklaring kan contact opnemen met Peeters Guy, voorzitter van Progress Sports via info@progresssports.com(t.a.v. Peeters Guy).

 

Wijziging privacy statement

 

Progress Sports  kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aan- kondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 10 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

Progress Sports VZW Den Akker 5, 2440 Geel, België, 03 369 06 51      BTW: BE 0828.071.281

INFO@PROGRESSSPORTS.COM           WWW.PROGRESSSPORTS.COM